Facebook ทดลองฟีเจอร์ไลฟ์สดแบบใหม่ Watch Party ดูวีดีโอพร้อมเพื่อนในกลุ่มเท่านั้น

Facebook ทดลองฟีเจอร์ไลฟ์สดแบบใหม่ Watch Party ดูวีดีโอพร้อมเพื่อนในกลุ่มเท่านั้น

Facebook จะสุ่มให้ผู้ใช้บาง กลุ่ม สามารถเข้าใช้งานเครื่องมือที่เรียกว่า Watch Party ที่เป็นเครื่องมือให้เราแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ใช้หลายๆ คนได้