Instagram เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ติดตามการใช้งาน ของผู้ใช้ใน 1 วัน

Instagram เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ติดตามการใช้งาน ของผู้ใช้ใน 1 วัน

ล่าสุด Instagram เองก็มีฟีเจอร์การติดตามการใช้งานผู้ใช้เช่นกัน ซึ่งจะติดตามเวลาการใช้งานรวมไปถึงตั้งเวลาจำกัดการใช้งานด้วย