OPPO ย่องจดทะเบียนการค้า Find Y เรียบร้อยแล้ว มาพร้อมกล้องเชลฟี่ใต้หน้าจอ

OPPO ย่องจดทะเบียนการค้า Find Y เรียบร้อยแล้ว มาพร้อมกล้องเชลฟี่ใต้หน้าจอ

OPPO ได้จดทะเบียนทางการค้าเรียบร้อยแล้วในชื่อของ OPPO Find Y ซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีซ่อนกล้องเชลฟี่ใต้หน้าจอ