Huawei P30 Lite New Edition รุ่นใหม่ มีพื้นที่ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดิม

Huawei P30 Lite New Edition รุ่นใหม่ มีพื้นที่ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดิม

Huawei P30 Lite New Edition ได้รับการอัพเกรดสเปกให้แรงขึ้นกว่าเดิมด้วยและมีพื้นที่เก็บข้อมูลใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 256GB และมาพร้อมกับ Google Mobile Service (GMS)