Samsung จดสิทธิบัตรการฝังเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือไว้ใต้จอแล้ว คาดจะมาพร้อม Galaxy S9

Samsung จดสิทธิบัตรการฝังเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือไว้ใต้จอแล้ว คาดจะมาพร้อม Galaxy S9

Samsung ได้จดสิทธิบัตรใหม่ซึ่งผ่านการรับรองจาก World Intellectual Property Organisation (WIPO) หรือ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก แล้ว ซึ่งสิทธิบัตรที่จดไปนั้นเป็นเทคโนโลยีการฝังเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ แบบที่อยู่ในจอแสดงผลแล้ว