ตลกร้ายใน Facebook !!

ตลกร้ายใน Facebook !!

Social Network – ในขณะที่สื่อไม่ว่าจะมาสไตล์ไหน สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ต่างก็ต้องมีค่า Ad.  (Advertising) ที่เจ้าของโปรดักส์ยินยอมจ่าย เพื่อการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตัวเอง  อันจะส่งผลต่อมูลค่าทางการตลาด…