Earth Day Challenge กิจกรรมที่กระตุ้นผู้ใช้ Apple Watch ออกไปชื่นชมโลกและออกกำลังกาย

Earth Day Challenge กิจกรรมที่กระตุ้นผู้ใช้ Apple Watch ออกไปชื่นชมโลกและออกกำลังกาย

วันนี้ผู้ใช้ Apple Watch จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Earth Day Challenge กิจกรรมที่จะกระตุ้นให้พวกเขาออกไปข้างนอก ชื่นชมโลกอันสวยงาม และออกกำลังกายให้ครบอย่างน้อย 30 นาที