Google ประกาศบล็อกโฆษณาทุกตัวบน Chrome หากไม่ผ่านเกณฑ์ Better Ads Standards

Google ประกาศบล็อกโฆษณาทุกตัวบน Chrome หากไม่ผ่านเกณฑ์ Better Ads Standards

แม้ Google จะเป็นบริษัทที่มีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากโฆษณาออนไลน์ แต่พวกเขาก็ต้องการให้ผู้เล่นเว็บผ่าน Chrome Browser รู้สึกพึงพอใจจากการไม่โดยโฆษณาบางประเภทกวนใจขณะเล่นเน็ตด้วย