OPPO FIND 7 Find More Photo Hunting

OPPO FIND 7 Find More Photo Hunting

การแข่งขันถ่ายภาพผ่าน OPPO FIND 7 สมาร์ทโฟน ถ้าคุณเป็นผู้รักการถ่ายภาพ และคิดว่าฝีมือการถ่ายภาพไม่เป็นรองใคร เราขอท้าคุณ ร่วมแข่งขันวันที่ 19 -20 ก.ค. 57 เส้นทางกรุงเทพฯ –…