Twitter ชะลอลบบัญชีที่ไม่ใช้งานนานกว่า 6 เดือนออก เริ่ม 11 ธันวาคม เป็นต้นไป

Twitter ชะลอลบบัญชีที่ไม่ใช้งานนานกว่า 6 เดือนออก เริ่ม 11 ธันวาคม เป็นต้นไป

Twitter ยืนยันว่ามีการชะลอที่จะวางแผนในการลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเกินกว่า 6 เดือนออก เนื่องจากต้องแยกบัญชีของผู้เสียชีวิต โดยจะส่งอีเมลแจ้งเตือน