JGSEE พัฒนาโปรแกรมจำลองโมเดลประหยัดพลังงานในอาคาร

Home / Software & App / JGSEE พัฒนาโปรแกรมจำลองโมเดลประหยัดพลังงานในอาคาร

อาจารย์ประจำ JGSEE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองรูปแบบการใช้พลังงานในอาคาร รู้ปริมาณพลังงานที่จะใช้ สามารถปรับสภาพสิ่งแวดล้อมสู่การประหยัดพลังงานในอาคาร

ศ.ดร.สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ได้พัฒนาโปรแกรมจำลองสภาพการใช้พลังงานในอาคาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้การออกแบบอาคารที่น่าอยู่และสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากภาพรวมการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของภาคธุรกิจและที่อยู่อาศัยของประเทศโดยรวมพบว่ามีการใช้พลังงานอยู่ในลำดับที่ 3 รองจากภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของอาคารบ้านเรือนพบว่า ยังมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศ มีการใช้ระบบปรับอากาศกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ร้อยละ 70 ของพลังงานที่ใช้ในบ้าน และร้อยละ 60 ของพลังงานที่ใช้ในอาคารใหญ่ คือ ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ


ศ.ดร.สุรพงษ์  กล่าวว่า โปรแกรมจำลองสภาพการใช้พลังงานในอาคารที่พัฒนาขึ้น คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้คำนวณเพื่อให้ทราบล่วงหน้าว่า อาคารที่ออกแบบไว้ เมื่อใช้งานตามที่กำหนดจะมีสภาพอากาศ อุณหภูมิ และแสงสว่างภายในอาคารเป็นอย่างไร และยังให้ค่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิและให้แสงสว่าง โดยโปรแกรมจะประมวลผลสภาพภายในอาคารเมื่อผู้ใช้กำหนดข้อมูลรายละเอียดของลักษณะอาคาร ระบบอำนวยความสะดวก สภาพภูมิอากาศของสถานที่ตั้งอาคาร และลักษณะการใช้อาคาร หากผู้ออกแบบต้องการปรับให้อาคารมีการใช้พลังงานที่น้อยลงกว่าเดิม ก็สามารถใช้โปรแกรมหาผลการทดสอบเปลี่ยนลักษณะหรือขนาดหน้าต่าง วัสดุที่ใช้ทำผนัง หรือเปลี่ยนทิศทางที่ตั้งของตัวอาคารแล้ว โปรแกรมจะคำนวณผลได้ว่าภายในอาคารจะมีอุณหภูมิ ความสว่าง รวมถึงการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การใช้แสงจากธรรมชาติแทนการใช้แสงจากหลอดไฟฟ้า การใช้อากาศจากธรรมชาติในช่วงกลางคืนเพื่อช่วยระบายความร้อนจากบ้าน และการใช้ระบบการแผ่รังสีความเย็นแทนเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของนักศึกษา และสถาปนิกในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.


 


ที่มาจาก  สำนักข่าวไทย