SAP Business Intelligence โดย มร.โทมัส คอนราด แซค

Home / IT News, Software & App / SAP Business Intelligence โดย มร.โทมัส คอนราด แซค

 

จากรายงานของ  The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ในปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) มีมากขึ้นทุกวัน โดยคิดเป็น 96% ของธุรกิจทั้งหมด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอัตราการจ้างงานเป็น 85% ของแรงงานทั้งหมด มีผลช่วยสนับสนุนมูลค่าการผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจด้านการค้าส่งออกอีก 30% โดยสนับสนุนให้แก่ GDP ถึง 50%

 

ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) มีความต้องการด้านนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตน นอกเหนือไปจากการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานแล้วนั้น ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ยังสามารถนำไอทีมาช่วยได้อีกมาก ไม่ว่าจะใช้ในการคาดการณ์ หรือเป็นตัวผลักดันการเติบโต ขยายตัวของธุรกิจ รวมไปถึงข้อมูลเก่าๆ ที่บริษัทเก็บไว้นั้นก็ล้วนมีมูลค่าต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต ได้เช่นเดียวกับข้อมูลปัจจุบัน นับเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ระบบ Business Intelligence (BI) สามารถช่วยธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ได้

 

ระบบ Business Intelligence หรือ BI หมายถึงกระบวนการทางไอที ในการเก็บรวบรวมข้อมูล, วิเคราะห์ และคาดการณ์ผลประกอบการ หรือการดำเนินงานของบริษัท โดยนำข้อมูลดิบมาใช้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำผลลัพธ์มาใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นโยบาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถช่วยในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่างแม่นยำ  เช่น บริษัทสามารถใช้รายงานการขายที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย มาทำการตลาดได้อย่างมีชั้นเชิง  ข้อมูลที่เก็บไว้ในอดีต สามารถเป็นตัวชี้ทิศทางในอนาคตได้

 

แม้จะเล็ก ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วย Business Intelligence (BI)

 

ไม่เพียงแต่ข้อดีที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นระบบ Business Intelligence (BI) ยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าได้  เนื่องจากการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ทั้งรูปแบบการปฏิบัติงานและวางแผนกลยุทธ์ ไม่ยุ่งยากเท่ากับขนาดธุรกิจขนาดใหญ่  เนื่องจากการทำงานของ BI นั้นต้องอาศัยข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ส่วนมากมักจะขาดแคลนข้อมูลดิบที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เรามีระบบ Business Intelligence (BI) ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยเฉพาะ มีศักยภาพเพียงพอที่จะเจาะเข้าไปยังฐานข้อมูลเก่า เพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุนในการตัดสินใจเชิงธุรกิจของผู้บริหารได้ดียิ่งขึ้น ในช่วงเริ่มต้นของการติดตั้งระบบ Business Intelligence (BI) นั้น

 

สิ่งสำคัญคือ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) จำเป็นต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนต้องการจากระบบ Business Intelligence (BI) นั้นคืออะไร และ Business Intelligence (BI) จะช่วยได้อย่างไรในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตน  เพียงตอบคำถามสองข้อนี้ให้ได้ จะเท่ากับเป็นการทำ Business Intelligence (BI) ไปแล้วในตัว เพราะว่าเจ้าของธุรกิจได้ร่วมรับรู้ และเห็นภาพชัดแล้วถึงสิ่งที่ตนเองจำเป็นต้องใช้และต้องการสำหรับประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจระยะยาว

 

และเมื่อติดตั้งบริการต่างๆ จาก Business Intelligence (BI) เรียบร้อยแล้ว เมื่อเริ่มต้นใช้งาน และเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ อาทิ ข้อมูลการขายเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น หรือบางทีใช้ข้อมูลที่มาจากภายนอกบริษัท เพื่อประเมินวางแผนจาก ข้อมูลนั้น หรือนำมาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ ผลดี ผลเสีย ตลอดจนข้อท้าทาย เพื่อการตัดสินใจสำคัญ

 

Business Intelligence (BI) หนทางสู่ประสิทธิภาพทางธุรกิจ

 

กุญแจสำคัญในการติตตั้งระบบ Business Intelligence (BI) ใช้งาน คือ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในระยะยาวของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ไม่ว่ามือใหม่หรือทำธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม ล้วนต้องตั้งเป้าหมายธุรกิจ จากนั้นต้องพิจารณาหาเครื่องมือช่วย (Tool) ที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น   ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) s ต้องเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และเหมาะสม เพื่อรองรับตามต้องการเชิงธุรกิจ

 

แน่นอนว่า ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ไม่ใช่ธุรกิจในขนาดที่สามารถจะติดตั้งโซลูชั่น Business Intelligence (BI) เต็มรูปแบบ จึงดูเสมือนว่าจะเสียเปรียบบริษัทใหญ่ ที่มีขนาดและศักยภาพทางการเงินมากกว่า  โซลูชั่น Business Intelligence (BI) ส่วนใหญ่แล้วจำเป็นต้องมีมืออาชีพประจำอยู่ภายในองค์กร เพื่อจัดการระบบ แต่เมื่อธุรกิจเป็นขนาดกลางและเล็ก ก็คงจะไม่มีกำลังคนเพียงพอ ช่องว่างนี้ จึงอาจกลายมาเป็นสาเหตุการประเมินค่าศักยภาพของ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ต่ำไป

 

โซลูชั่น  Business Intelligence (BI) ที่ดีควรรองรับธุรกิจได้ทุกประเภทและทุกขนาด  มีความสามารถที่รองรับความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ได้ เพื่อช่วยศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ สร้างการขยายตัว เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถช่วยต่อยอดเชิงธุรกิจด้านการแข่งขันได้อีก

 

สำหรับโซลูชั่น Business Intelligence (BI)  บางตัวนั้น สามารถช่วยในเรื่องคลาวด์ (Cloud) ได้อีกด้วย พร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้ของผู้ให้บริการเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะตัวของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ซึ่งเป็นอีกกลุ่มลูกค้าใหญ่  จึงได้มีการให้บริการโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 

คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) กลยุทธ์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดเดียวกันเอง รวมไปถึงการแข่งขันกันธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย  ในสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์คอมพิวติ้งนั้น ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เพียงแค่จ่ายค่าบริการเท่าที่ใช้ไปเท่านั้น แต่จำเป็นในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากนั้น ทุกสิ่งเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด เหลือก็แต่เพียงการปรับแต่งอุปกรณ์เดสก์ท้อปที่ใช้สำหรับเข้าถึงเรียกใช้บริการเท่านั้น เอสเอพี มี Business All in One (BAIO) และ Business Intelligence onDemand บนสภาพแบบแวดล้อมคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อให้การสนับสนุนแก่ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้ได้ เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของการนำ Business Intelligence (BI)  มาใช้งานได้มากมาย

 

ขนาดของธุรกิจไม่ใช่เรื่องสำคัญในการติดตั้งระบบ Business Intelligence (BI)  แต่เป็นที่วิธีที่จะนำข้อมูลมาใช้อย่างชาญฉลาดมากกว่า เอสเอพี ได้วางแนวทางประเภทการบริการระบบ Business Intelligence (BI) ที่สอดคล้องรองรับกับความต้องการของ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) อย่างแท้จริง เอสเอพี สามารถช่วยให้ท่านเหนือคู่แข่งได้