HP เรียกคืนแบต Notebook ภายใต้ยี่ห้อ HP และ Compaq หลังพบปัญหาเรื่องความร้อน

HP เรียกคืนแบต Notebook ภายใต้ยี่ห้อ HP และ Compaq หลังพบปัญหาเรื่องความร้อน

HP ประกาศเรียกคืนแบตเตอรี่ Notebook ภายใต้ยี่ห้อ HP, Compaq มากกว่า 100,000 ก้อน หลังพบว่าอาจมีปัญหาเรื่องความร้อน ทำให้อาจส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้