เวทีค้นหานักประดิษฐ์ กระตุ้นต่อมความคิด ลดโลกร้อน ในโครงการ EcoDesign 2009

Home / PC & Notebook / เวทีค้นหานักประดิษฐ์ กระตุ้นต่อมความคิด ลดโลกร้อน ในโครงการ EcoDesign 2009

กรุงเทพฯ ? 22 มกราคม 2552 – เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย (Thai Green Design Network: TGDN) ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ?Reduce Global Warming with EcoDesign – ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ? ทั้งระดับนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบภาคอุตสาหกรรม และประชาชนผู้ที่สนใจ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท


การประกวดในปีนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ วิธีการ กระบวนการ เทคโนโลยี และการออกแบบที่ดียิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ทุกคนได้ตระหนักและช่วยกันในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้หลักการด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign) ในการออกแบบหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งการตัดสินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย หรือเทียบเท่า ประเภทที่ 2 นิสิต/นักศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประเภทที่ 3 นักออกแบบอิสระ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และประเภทที่ 4 ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งในประเทศไทย


ส่งข้อเสนอผลงาน (Concept Paper) ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2552 ในประเภทเดี่ยวหรือทีมไม่เกิน 3 คน สำหรับนักเรียนและนิสิต/นักศึกษาต้องส่งในนามสถาบันฯ สอบถามรายละเอียดโทร 02 564 6500 ต่อ 4565 อีเมล akrapols@mtec.or.th สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางออนไลน์ (E-learning) ได้ทางเวบไซต์ของโครงการ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mtec.or.th/EcoDesign2009