ชนะเลิศ IDC RoBoCon 2008

Home / PC & Notebook / ชนะเลิศ IDC RoBoCon 2008

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งตัวแทนเยาวชนไทย 8 คน จากการแข่งขัน RDC 2008 เข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ (IDC RoBoCon2008) ณ ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 6-19 กรกฎาคม 2551 โดยมีตัวแทนเยาวชนนานาชาติร่วมแข่งขัน 48 คน จาก 6 ประเทศ  ผลการแข่งขันประเภททีมของนักศึกษาของไทยที่ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติอีก 5 คน นางสาววรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ล่างขวาสุด) รับรางวัลทีมชนะเลิศ และ นายสถิตธรรม สังข์ทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (บนซ้ายสุด) รับรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และทีมความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น นายอาณัติ จะรคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บนที่ 2 จากซ้าย) และนายสุรพงษ์ การะเกด สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  (บนที่ 3 จากซ้าย) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ


**************************************************************************


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


คุณวารุณี อภิรักษ์สุขุมาล  โทร. 081-867-7789
คุณอภิสรา ธรรมวิไชย  โทร. 087-829-3922
คุณกาญจนา พึ่งทรัพย์  โทร. 081-439-2378
คุณขจรศักดิ์ สงวนสัตย์, คุณสมชัย  เมาไพร
ประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร 0-2564 6500 ต่อ 4519 E-mail:kajohnss@mtec.or.th
โทรสาร : 0-2564-6369