Mate9 P10 มือถือ Android มือถือ huawei สมาร์ทโฟน หัวเว่ย

Huawei แถลงข่าวหลังชี้แจงกับ สคบ. ประเด็น Mate9 และ P10 อย่างเป็นทางการ

Home / Mobile & Tablet / Huawei แถลงข่าวหลังชี้แจงกับ สคบ. ประเด็น Mate9 และ P10 อย่างเป็นทางการ

Huawei เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ในประเด็นที่มีผู้บริโภคร้องเรียนว่า Huawei จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น Mate9 Series และ P10 Series ไม่ตรงสเป็คของหน่วยความจำ ตามที่โฆษณาไว้ และได้มีการทดสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นดังกล่าว โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญ และลูกค้าผู้ร้องเรียนเข้าร่วม ในการประชุมดังกล่าว ตัวแทนจาก หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นดังกล่าว ดังนี้

  1. มาตรฐาน UFS 2.1 หรือ UFS 2.0 ไม่ได้เป็นชื่อของฮาร์ดแวร์แต่เป็นมาตรฐานอินเทอร์เฟส โดยที่สมาพันธ์ร่วมด้านวิศวกรรมชิ้นส่วนอิเลคตรอน (JEDEC) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานดังกล่าว
  2. มาตรฐานของทั้ง UFS 2.1 (JEDEC Standard No.220C) และ UFS 2.0 (JEDEC Standard No.220B) มีการกำหนดอัตราความเร็วที่เท่ากัน โดยความเร็วในเชิงทฤษฎีของมาตรฐาน UFS 2.1 จะอยู่ระหว่าง 2496 Mbps – 5830.4 Mbps (249.6 MB/s – 583.04 MB/s)
  3. ความแตกต่างระหว่าง UFS 2.1 และ UFS 2.0 คือคุณสมบัติเพิ่มเติมของ UFS 2.1 ที่ไม่มีใน UFS 2.0 อาทิ ฟังก์ชันด้านความปลอดภัย (Cryptographic operation support), ฟังก์ชันเพื่อตรวจเช็คสภาพเครื่อง (Device Health Descriptor) เป็นต้น
  4. Huawei ชี้แจงว่า ระบุข้อความ UFS 2.1 ในเว็บไซต์ และเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค จึงนำข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ชั่วคราว ซึ่งหลังจากการตรวจสอบแล้ว Huawei ได้นำข้อมูลดังกล่าวกลับขึ้นมาบนเว็บไซต์ และยืนยันว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mate9 Series ทุกเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน UFS 2.1
  5. Huawei ชี้แจงว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ P10 Series ที่จำหน่ายในประเทศไทยทั้งหมดในตอนนี้ ใช้หน่วยความจำประเภท UFS หาก Huawei จะจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นดังกล่าวที่ใช้หน่วยความจำประเภทอื่น จะแจ้งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตาม Huawei ไม่เคยโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทหน่วยความจำที่ใช้ใน P10 Series ในประเทศไทย

หลังจากชี้แจงข้อมูลในเบื้องต้น Huawei ได้ทำการทดสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mate9 Series ต่อหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงลูกค้าผู้ร้องเรีย

โดยให้ลูกค้าผู้ร้องเรียนเลือกโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น Mate9 มาจำนวน 7 เครื่อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสุ่มออกมา 3 เครื่อง และในรุ่น Mate9 Pro มาจำนวน 4 เครื่อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสุ่มออกมา 3 เครื่อง โดยได้ทำการทดสอบใน 2 ส่วน คือ การทดสอบเกี่ยวกับ RAM LPDDR4 และการทดสอบเกี่ยวกับ ROM มาตรฐาน UFS 2.1 โดยการทดสอบเครื่อง Mate9 Series ของลูกค้าผู้ร้องเรียนทุกเครื่องผ่านเกณฑ์ความเร็วมาตรฐานทั้งหมด และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมของ UFS 2.1

หลังเสร็จสิ้นการให้ข้อมูล และการทดสอบ Huawei ได้สอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการ และลูกค้าผู้ร้องเรียน ซึ่งทุกฝ่ายในที่ประชุมไม่มีข้อติดขัดในประเด็น LPDDR4 และมาตรฐาน UFS 2.1 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แนะนำทางบริษัทฯ ให้พิจารณาเรื่องแผนด้านลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ Huawei Mate9 Series ให้กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบอีกครั้ง โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีการแจ้งผลการตัดสินให้บริษัทฯ ทราบต่อไป