Amazon เพิ่มคุณสมบัติให้ยืมหนังสือกับ Kindle

Home / Mobile & Tablet / Amazon เพิ่มคุณสมบัติให้ยืมหนังสือกับ Kindle

ข่าวล่าสุดรายงานว่า Amazon ได้เพิ่มคุณสมบัติการให้ยืมหนังสือ (book sharing) กับ Kindle และอุปกรณ์อื่นที่ใช้ซอฟแวร์ Kindle แล้ว
วิธีการคือ ผู้ใช้ไปที่ส่วน “Manage Your Kindle” ภายในเว็บไซต์ และให้กดขยายอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ แล้วจึงกดปุ่ม “Loan this book” จากนั้นระบบก็จะขึ้นช่องมาให้เรากรอกอีเมลของผู้ที่เราต้องการให้ยืมอีบุ๊คเล่มนั้น สำหรับผู้รับก็มีเวลาเจ็ดวันในการตอบรับอีเมลดังกล่าว และจะมีเวลาอีกสองอาทิตย์ในการอ่านหนังสือดิจิตอลที่ยืมมาก่อนที่ระบบจะส่งคืนเจ้าของโดยอัตโนมัติ และระหว่างที่เราให้เพื่อนยืมอยู่นั้น เราจะไม่สามารถอ่านอีบุ๊คเล่มนั้นได้เลย เหมือนกับหนังสือจริงๆ เลย
แต่เป็นทีน่าเสียดายที่ว่า คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับอีบุ๊คทุกเล่ม เพราะผู้จัดจำหน่ายมีอำนาจเต็มที่ในการอนุญาตใช้งานคุณสมบัตินี้กับอีบุ๊คของตน และยังดูเหมือนว่าผู้ใช้สามารถให้เพื่อนยืมในรูปแบบนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกัน “การยืมต่อเป็นทอดๆ” ซึ่งอาจทำให้อีบุ๊คดังกล่าวมียอดขายลดลง
อีกทั้ง Amazon ยังกล่าวด้วยว่า ระบบการยืมดังกล่าวต้องใช้งานผ่านทางเว็บไซต์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผ่านทางตัว Kindle เองได้ และยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมด้วยว่าผู้ใช้งานนอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถ “ให้ยืม” ได้ แต่จะสามารถ “รับยืม” จากผู้ใช้งานในประเทศสหรัฐได้

ข่าวล่าสุดรายงานว่า Amazon ได้เพิ่มคุณสมบัติการให้ยืมหนังสือ (book sharing) กับ Kindle และอุปกรณ์อื่นที่ใช้ซอฟแวร์ Kindle แล้ว

วิธีการคือ ผู้ใช้ไปที่ส่วน “Manage Your Kindle” ภายในเว็บไซต์ และให้กดขยายอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ แล้วจึงกดปุ่ม “Loan this book” จากนั้นระบบก็จะขึ้นช่องมาให้เรากรอกอีเมลของผู้ที่เราต้องการให้ยืมอีบุ๊คเล่มนั้น สำหรับผู้รับก็มีเวลาเจ็ดวันในการตอบรับอีเมลดังกล่าว และจะมีเวลาอีกสองอาทิตย์ในการอ่านหนังสือดิจิตอลที่ยืมมาก่อนที่ระบบจะส่งคืนเจ้าของโดยอัตโนมัติ และระหว่างที่เราให้เพื่อนยืมอยู่นั้น เราจะไม่สามารถอ่านอีบุ๊คเล่มนั้นได้เลย เหมือนกับหนังสือจริงๆ เลย

แต่เป็นทีน่าเสียดายที่ว่า คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับอีบุ๊คทุกเล่ม เพราะผู้จัดจำหน่ายมีอำนาจเต็มที่ในการอนุญาตใช้งานคุณสมบัตินี้กับอีบุ๊คของตน และยังดูเหมือนว่าผู้ใช้สามารถให้เพื่อนยืมในรูปแบบนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกัน “การยืมต่อเป็นทอดๆ” ซึ่งอาจทำให้อีบุ๊คดังกล่าวมียอดขายลดลง

อีกทั้ง Amazon ยังกล่าวด้วยว่า ระบบการยืมดังกล่าวต้องใช้งานผ่านทางเว็บไซต์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผ่านทางตัว Kindle เองได้ และยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมด้วยว่าผู้ใช้งานนอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถ “ให้ยืม” ได้ แต่จะสามารถ “รับยืม” จากผู้ใช้งานในประเทศสหรัฐได้

ที่มา: beta.i3.in.th

ที่มา http://www.startpage.in.th/view/164541