รอลุ้นมือถือ 3จี กฎหมาย กสทช. มีผลใช้แล้ว

Home / Mobile & Tablet / รอลุ้นมือถือ 3จี กฎหมาย กสทช. มีผลใช้แล้ว
พ.ร.บ.กสทช.มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ ทำให้สำนักงาน กทช. ต้องเปลี่ยนเป็น สำนักงาน กสทช. พร้อมระบุภายใน 6 เดือน ต้องได้ตัว กก. ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวพันถึงการทำคลอด 3 จี…
เมื่อวันที่ 20 .ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้งนี้ หลังจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอน 78 ก เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2553 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ธ.ค 2553 ซึ่งเป็นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พ.ร.บ.ดังกล่าว ตามความในมาตรา 56 มาตรา 60 และมาตรา 89 พ.ร.บ.กสทช. ได้กำหนดให้มีสำนักงาน กสทช. โดยมีเลขาธิการ กสทช. รับผิดชอบงานของสำนักงาน กสทช. และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ พนักงานและลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ของสำนักงาน กทช.ที่มีอยู่ไปเป็นของ สำนักงาน กสทช.
นายพนา ทองมีอาคม อดีต กทช. ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. กล่าวว่า วันนี้ ตามประกาศได้เปลี่ยนให้ กทช. ทำหน้าที่แทน กสทช. พร้อมโอนย้ายทรัพย์สินและพนักงานของ กทช. มาอยู่ใน กสทช. ส่วนประกาศต่างๆ ที่ กทช.เคยออกไป เช่น หลักเกณฑ์วิทยุชุมชน ยังคงเดินหน้าต่อได้ไม่ต้องยกเลิก คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ กทช.จะมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อเตรียมตัว ในการทำหน้าที่แทน กสทช. โดยสิ่งที่จะต้องทำวันนี้ คือการเปลี่ยนป้ายชื่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ด้าน พ.อ.นที ศุกลรัตน์ อดีต กทช. ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. กล่าวว่าวันนี้ในการทำหน้าที่ของอดีต กทช.ทั้ง 7 คน ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ซึ่งตามมารยาทแล้วยังไม่ควรออกใบอนุญาตใหม่ในช่วงนี้ แต่ใบอนุญาต และประกาศที่ กทช.ทั้ง 7 ออกไปแล้ว ยังคงมีผลบังคับใช้เหมือนเดิม ซึ่งตามกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่จะสรรหา กสทช.ใหม่เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ภายใน 6 เดือน หรือ 180 วัน
สำหรับรายชื่อกรรมการ กทช. 7 คน ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ ประธานกทช. นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ นายสุธรรม อยู่ในธรรม พ.อ.นที นายบัณฑูร สุภัควณิช นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร และนายพนา อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้ บริการ 3 จี

พ.ร.บ.กสทช.มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ ทำให้สำนักงาน กทช. ต้องเปลี่ยนเป็น สำนักงาน กสทช. พร้อมระบุภายใน 6 เดือน ต้องได้ตัว กก. ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวพันถึงการทำคลอด 3 จี…

เมื่อวันที่ 20 .ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้งนี้ หลังจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอน 78 ก เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2553 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ธ.ค 2553 ซึ่งเป็นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พ.ร.บ.ดังกล่าว ตามความในมาตรา 56 มาตรา 60 และมาตรา 89 พ.ร.บ.กสทช. ได้กำหนดให้มีสำนักงาน กสทช. โดยมีเลขาธิการ กสทช. รับผิดชอบงานของสำนักงาน กสทช. และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ พนักงานและลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ของสำนักงาน กทช.ที่มีอยู่ไปเป็นของ สำนักงาน กสทช.

นายพนา ทองมีอาคม อดีต กทช. ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. กล่าวว่า วันนี้ ตามประกาศได้เปลี่ยนให้ กทช. ทำหน้าที่แทน กสทช. พร้อมโอนย้ายทรัพย์สินและพนักงานของ กทช. มาอยู่ใน กสทช. ส่วนประกาศต่างๆ ที่ กทช.เคยออกไป เช่น หลักเกณฑ์วิทยุชุมชน ยังคงเดินหน้าต่อได้ไม่ต้องยกเลิก คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ กทช.จะมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อเตรียมตัว ในการทำหน้าที่แทน กสทช. โดยสิ่งที่จะต้องทำวันนี้ คือการเปลี่ยนป้ายชื่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ด้าน พ.อ.นที ศุกลรัตน์ อดีต กทช. ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. กล่าวว่าวันนี้ในการทำหน้าที่ของอดีต กทช.ทั้ง 7 คน ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ซึ่งตามมารยาทแล้วยังไม่ควรออกใบอนุญาตใหม่ในช่วงนี้ แต่ใบอนุญาต และประกาศที่ กทช.ทั้ง 7 ออกไปแล้ว ยังคงมีผลบังคับใช้เหมือนเดิม ซึ่งตามกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่จะสรรหา กสทช.ใหม่เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ภายใน 6 เดือน หรือ 180 วัน

สำหรับรายชื่อกรรมการ กทช. 7 คน ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ ประธานกทช. นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ นายสุธรรม อยู่ในธรรม พ.อ.นที นายบัณฑูร สุภัควณิช นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร และนายพนา อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้ บริการ 3 จี

ที่มา: thairath

ที่มา http://www.startpage.in.th/view/160371