มือดีดอดซื้อซอง3จีทีโอทีวันแรก

Home / Mobile & Tablet / มือดีดอดซื้อซอง3จีทีโอทีวันแรก

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (14 ธ.ค.) บมจ.ทีโอที ได้เปิดขายซองประมูลโครงการ 3จีวันแรก สำหรับการขยายบริการทั่วประเทศวงเงิน 17,440 ล้านบาท จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว 19,980 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. เลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา บรรยากาศทั้งวันเป็นไปอย่างเงียบเหงา
ทั้งนี้ ทีโอทีไม่ได้จัดเตรียมสถานที่เฉพาะสำหรับการเปิดขายซองอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด มีเพียงโต๊ะของพนักงานฝ่ายกองคลังพัสดุ สำหรับขายซองเท่านั้น และไม่มีป้ายบอกสถานที่จัดการประมูลด้วย โดยผู้ซื้อซองเมื่อชำระค่าธรรมเนียม 5 แสนบาท แล้วต้องนำใบเสร็จรับเงินขึ้นไปรับเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ที่บรรจุลงแผ่นซีดีกลับไป
อย่างไรก็ตาม ก่อนปิดทำการเพียง 5 นาที ได้มีผู้เข้าซื้อซองรายแรก และรายเดียวของวัน ซึ่งกำหนดการขายซองยังมีต่อไปจนถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2553 เวลา 16.00 น.
ส่วนเอกสารประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ตั้งแต่เวลา 8.30 น.วานนี้ ปรากฎหนังสือประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 500/ป.0001/2553 ประกาศจัดหาโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ออคชั่น) เลขที่ TOR/3G-1/2553
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ได้ที่ส่วนบริการลูกค้าขายปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาคาร 9 ชั้น ICT 1 ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ ราคาชุดละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จำหน่ายรายละ 1 ชุดเท่านั้น และนำใบเสร็จรับเงินมารับแบบได้ที่ส่วนจัดหาพัสดุโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาคาร 9 ชั้น ICT 1 ในเวลาทำการ
วันที่ 30 ธ.ค. จะเป็นวันสุดท้ายที่รับคำถามเป็นหนังสือจากผู้ซื้อแบบ และจะประชุมชี้แจงตอบคำถามจากผู้ซื้อแบบ วันที่ 4 ม.ค. 2554 ทั้งนี้ บริษัท จัดส่งเอกสารคำถาม -คำตอบ ให้ผู้ซื้อแบบทุกราย วันที่ 5 ม.ค. กำหนดเวลายื่นเอกสารการประกวดราคาวันที่ 10 ม.ค. เวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มเคาะราคาอี-ออคชั่นวันที่ 28 ม.ค. คาดว่าจะได้ผู้ที่ชนะประกวดราคา และสามารถลงนามจ้าง 15-18 ก.พ. เป็นต้นไป
ส่วนขั้นตอนการรับเอกสารเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินกู้นั้น วันที่ 14 – 27 ธ.ค. นี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องรับสัญญารักษาความลับ – ผู้ซื้อ แบบต้องรับเอกสารเพื่อการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการฯ ประกอบด้วยต้นฉบับและคู่ฉบับสัญญารักษาความลับ นอกจากนี้วันที่ 14 – 30 ธ.ค.ส่งคืนสัญญารักษาความลับและรับข้อสารสนเทศ – ผู้ซื้อแบบต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจผูกพันผู้ซื้อแบบ ลงนามในต้นฉบับและคู่ฉบับสัญญารักษาความลับ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) พร้อมรับรองความ
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหลักประกันซอง มูลค่า 523 ล้านบาท กรณีที่ผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอี-ออคชั่น จะชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์ เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน (DRAFT) หากใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน จะต้องเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยหนังสือค้ำประกันให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างเป็นต้นไป

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (14 ธ.ค.) บมจ.ทีโอที ได้เปิดขายซองประมูลโครงการ 3จีวันแรก สำหรับการขยายบริการทั่วประเทศวงเงิน 17,440 ล้านบาท จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว 19,980 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. เลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา บรรยากาศทั้งวันเป็นไปอย่างเงียบเหงา

ทั้งนี้ ทีโอทีไม่ได้จัดเตรียมสถานที่เฉพาะสำหรับการเปิดขายซองอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด มีเพียงโต๊ะของพนักงานฝ่ายกองคลังพัสดุ สำหรับขายซองเท่านั้น และไม่มีป้ายบอกสถานที่จัดการประมูลด้วย โดยผู้ซื้อซองเมื่อชำระค่าธรรมเนียม 5 แสนบาท แล้วต้องนำใบเสร็จรับเงินขึ้นไปรับเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ที่บรรจุลงแผ่นซีดีกลับไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนปิดทำการเพียง 5 นาที ได้มีผู้เข้าซื้อซองรายแรก และรายเดียวของวัน ซึ่งกำหนดการขายซองยังมีต่อไปจนถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2553 เวลา 16.00 น.

ส่วนเอกสารประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ตั้งแต่เวลา 8.30 น.วานนี้ ปรากฎหนังสือประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 500/ป.0001/2553 ประกาศจัดหาโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ออคชั่น) เลขที่ TOR/3G-1/2553

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ได้ที่ส่วนบริการลูกค้าขายปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาคาร 9 ชั้น ICT 1 ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ ราคาชุดละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จำหน่ายรายละ 1 ชุดเท่านั้น และนำใบเสร็จรับเงินมารับแบบได้ที่ส่วนจัดหาพัสดุโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาคาร 9 ชั้น ICT 1 ในเวลาทำการ

วันที่ 30 ธ.ค. จะเป็นวันสุดท้ายที่รับคำถามเป็นหนังสือจากผู้ซื้อแบบ และจะประชุมชี้แจงตอบคำถามจากผู้ซื้อแบบ วันที่ 4 ม.ค. 2554 ทั้งนี้ บริษัท จัดส่งเอกสารคำถาม -คำตอบ ให้ผู้ซื้อแบบทุกราย วันที่ 5 ม.ค. กำหนดเวลายื่นเอกสารการประกวดราคาวันที่ 10 ม.ค. เวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มเคาะราคาอี-ออคชั่นวันที่ 28 ม.ค. คาดว่าจะได้ผู้ที่ชนะประกวดราคา และสามารถลงนามจ้าง 15-18 ก.พ. เป็นต้นไป

ส่วนขั้นตอนการรับเอกสารเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินกู้นั้น วันที่ 14 – 27 ธ.ค. นี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องรับสัญญารักษาความลับ – ผู้ซื้อ แบบต้องรับเอกสารเพื่อการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการฯ ประกอบด้วยต้นฉบับและคู่ฉบับสัญญารักษาความลับ นอกจากนี้วันที่ 14 – 30 ธ.ค.ส่งคืนสัญญารักษาความลับและรับข้อสารสนเทศ – ผู้ซื้อแบบต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจผูกพันผู้ซื้อแบบ ลงนามในต้นฉบับและคู่ฉบับสัญญารักษาความลับ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) พร้อมรับรองความ

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหลักประกันซอง มูลค่า 523 ล้านบาท กรณีที่ผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอี-ออคชั่น จะชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์ เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน (DRAFT) หากใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน จะต้องเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยหนังสือค้ำประกันให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างเป็นต้นไป

ที่มา: bangkokbiznews

ที่มา http://www.startpage.in.th/view/158880