ดีไหม? มือถือเบอร์เดียวใช้ไปตลอดชีพ

Home / Mobile & Tablet / ดีไหม? มือถือเบอร์เดียวใช้ไปตลอดชีพ

 
อีกไม่นานผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะได้รับสิทธิเป็นเจ้าของเบอร์ไปตลอดกาล
เปลี่ยนค่ายไหนไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ หลังบริการคงสิทธิ์เลขหมายเปิดให้บริการ
เปิดช่องทางผู้ให้บริการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
และบริการที่ดีที่สุด


บริการคงสิทธิ์เลขหมาย
เป็นทางออกที่จะช่วยให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปตลอดชีวิต
และจะเปลี่ยนมาใช้เครือข่ายไหนก็ได้ แต่ยังคงเบอร์เดิม


พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) บอกว่า
คณะกรรมการกำกับกิจการโทรคมนาคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการให้บริการคงสินเลขหมาย
แต่ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค พร้อมเสียก่อน


ที่ผ่านมา กทช.จัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ.2548-2550 โดยกำหนดเป้าหมายให้มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิการคงเลขหมาย
หรือสิทธิการใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิมของประเทศไทยไว้แล้ว อย่างไรก็ดี
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมปี 2549
ได้มีมติที่ประชุมมอบหมายให้จัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ทำการศึกษาวิจัยการโครงการ
การกำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารของการใช้เลขหมายเดียวทุกระบบ


ปัจจุบัน กทช.เตรียมความพร้อมเสร็จสิ้นแล้ว
หลังร่วมกันจัดทำร่างประกาศ
กทช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และกำลังเริ่มทำประชาพิจารณ์
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค
ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ และองค์กรต่างๆ


สิทธิการคงเลขหมาย มีทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่
และโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งนายบุญเสริม อึ้งภากรณ์
ประธานคณะทำงานด้านสิทธิการคงเลขหมายของ กทช.มองว่า
จะนำร่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อน เนื่องจากปริมาณการใช้งานมีมาก
ต่างจากโทรศัพท์พื้นฐานที่หากลงทุนด้านระบบไปอาจจะไม่คุ้มทุนได้


สิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการคือ
การจัดตั้ง “เคลียริ่ง เฮ้าส์” เปรียบเสมือนกองบัญชาการ เปลี่ยนแปลงเครือข่าย
เนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายแต่ละรายต้องปรับเปลี่ยนระบบเปลี่ยนช่องสัญญาณโทรศัพท์
ระบบบัญชี และเพิ่มระบบเคลียริ่ง เฮ้าส์ เข้าไปด้วย


อนาคตอันใกล้
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้โดยที่หมายเลขยังคงเดิม
เพียงแค่เดินไปบอกเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายเดิมที่เราใช้อยู่
ว่าจะยกเลิกไปใช้อีกค่ายหนึ่ง พร้อมกับจ่ายค่าธรรมเนียมไม่เกิน 300 บาท
(ยังอยู่ในระหว่างประชาพิจารณ์ว่าเหมาะสม ควรจ่ายหรือไม่)
ผู้ประกอบการเครือข่ายเดิมก็จะแจ้งไปยังเคลียริ่ง เฮ้าส์
ให้ดำเนินการย้ายช่องสัญญาณโทรศัพท์มือถือภายใน 3 วันทำการ
ก็จะสามารถใช้งานได้ในเครือข่ายใหม่


ส่วนบริการใหม่นี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค
เนื่องจากจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันของกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
เพื่อดึงดูดใจลูกค้า ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพและบริการ


ขณะเดียวกัน ก็เป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ลดความยุ่งยากในการเปลี่ยนเบอร์หรือเปลี่ยนเครือข่ายบริการที่มาจาก 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ