กสทช.

กสทช. เตรียมเปิดประมูลคลื่น 900 MHz ครั้งใหม่ ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้

Home / IT News / กสทช. เตรียมเปิดประมูลคลื่น 900 MHz ครั้งใหม่ ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ไม่มีโอเปอเรเตอร์รายใดเข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz ที่ทางกสทช.จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวานนี้ทาง กสทช. ได้ผ่านร่างประกาศการประมูลคลื่น 900 MHz ครั้งใหม่ออกมาแล้ว และจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นสาธารณะวันที่ 20-24 กันยายนนี้

โดยการร่างประกาศครั้งนี้ กสทช. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ดังนี้ เพิ่มราคาเริ่มต้นในการประมูลคลื่น 900 MHz จากเดิม 35,988 ล้านบาท เป็น 37,988 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณ และได้ทำการตัดเงื่อนไขผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดทำระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณออก

ในระหว่างการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตามประกาศนี้ยังไม่แล้วเสร็จ และผู้รับใบอนุญาตประสงค์ที่จะใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 850 MHzในช่วง 839–844/984–989 MHz

ซึ่งผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz ดังกล่าวอยู่เดิม ให้สามารถใช้คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz ดังกล่าวแทนไปพลางก่อนได้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งความประสงค์และแผนการใช้งานคลื่นความถี่ให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนเริ่มใช้งาน และไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ทั้งสองย่านพร้อมกัน

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูล 1 ราย คณะกรรมการจะเปิดรับคำขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่สำนักงานประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลภายหลังจากครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากยังคงมีผู้เข้าร่วมการประมูลเพียงหนึ่งรายคณะกรรมการจะดำเนินการประมูลตามกระบวนการประมูลในประกาศนี้ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาเพิ่มไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามกฎการประมูล

ที่มา NBTC