Bitcoin

จีนเตรียมกวาดล้าง Bitcoin ประกาศแบน Cryptocurrency ชี้ไม่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจภาคจริง!!

Home / IT News / จีนเตรียมกวาดล้าง Bitcoin ประกาศแบน Cryptocurrency ชี้ไม่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจภาคจริง!!

จีนประกาศเร่งการควบคุมการซื้อขายเงิน Cryptocurrency โดยตั้งเป้าหมายไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ และแอปพลิเคชันที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมักมีฐานอยู่ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เช่น กระเป๋าเงินออนไลน์ เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา หน่วยงานดูแลกำกับของจีนได้แบนการ Initial Coin Offering (เงินเสนอขายครั้งแรก) ยกเลิกการแลกเปลี่ยนเงิน Cryptocurrency ในประเทศ และจำกัดการขุด Bitcoin แต่บุคคลหรือบริษัทที่หากินด้านนี้ก็ยังแสวงหาช่องทางใหม่ๆ ในการทำธุรกิจต่อไปแม้จะมีการปราบปรามก็ตาม

3d illustration of golden computer over digital background with red screen and treasure

ธนาคารกลางจีนกล่าวว่า นวัตกรรมการเงินเทียมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาคจริง เราไม่ควรจะให้การสนับสนุน

นอกจากจีนแล้ว ยังมีอีกหลายชาติที่ไม่ให้การยอมรับ Bitcoin จนทำให้ค่าเงินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่วงลงอย่างหนัก

ที่มา bloomberg, reuter