ICT

รัฐมนตรีไอร์แลนด์เข้าพบรัฐบาลไทยหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Home / IT News / รัฐมนตรีไอร์แลนด์เข้าพบรัฐบาลไทยหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

มร. จอห์น ฮัลลิแกน  รัฐมนตรีประจำรัฐสำหรับการฝึกอบรมทักษะนวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา ประจำสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (ที่สองจากซ้าย) และคณะ เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) (ที่สามจากซ้าย) โดยมี มร. เบรนดัน โรเจอรส์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (ซ้าย) และ คุณกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหารอาวุโส ICDL ประเทศไทย (ขวา) เข้าร่วมหารือ โดยมีนัยยะสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนามนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการศึกษา  สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 โดยไอร์แลนด์ถือเป็น Digital Hub ของภูมิภาคยุโรป ที่มีโมเดลความสำเร็จในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับประชากรจนเป็นประเทศสหภาพยุโรป (EU) ที่อยู่แถวหน้าของโลกในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล