gadget หุ่นยนต์

ทีมฝนหลวง คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10

Home / IT News / ทีมฝนหลวง คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10

เอ็มเทค / สวทช. เปิดเวทีฉลอง 10 ปี ให้เด็กไทยโชว์ทักษะการสร้างหุ่นยนต์ในหัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร” น้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรยั่งยืนสู่สนาม “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นย นต์แห่งประเทศไทย”(RDC2017) หาตัวแทนเด็กไทยร่วมแข่งขันเวที ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนาน าชาติ หรือ “IDC RoBoCon 2017” ระหว่างวันที่ 6 – 19 สิงหาคม นี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย Zhejiang University

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงา นภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ร่วมจัด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นย นต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (Robot Design Contest 2017, RDC2017) รอบชิงชนะเลิศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทักษะความสามารถของเยาวชนไทยด้า นการศึกษาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และร ะบบอัตโนมัติ ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ รวมทั้งเฟ้นหาเยาวชนตัวแทนประเท ศไทยเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ IDC RoBoCon 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 6 -19 สิงหาคมนี้ ซึ่ง Zhejiang University เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อไป

สำหรับหัวข้อการแข่งขัน RDC 2017 ในปีนี้ คือ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร” มีนิสิต นักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 220 คน จาก 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกไป ใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันอ อก และภาคใต้ ตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่ านมา จนเหลือผู้เข้ารอบสุดท้ายร่วมกั บนักศึกษาในภาคกลางและตะวันตก รวมทั้งสิ้น 78 คน จาก 22 สถาบันการศึกษา ในการแข่งขันระดับประเทศนี้ แบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 16 ทีมๆ ละ 4 – 5 คน แบบคละสถาบันการศึกษา ในการเก็บตัวปีนี้มีความพิเศษกว่ าทุกปี โดยผู้จัดฯ ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีเพื่อเสริมทักษะด้านการ ออกแบบและเขียนโปรแกรมให้หุ่นยน ต์ทำงานและเคลื่อนที่อัตโนมัติต ามพื้นฐานของการสร้างหุ่นยนต์ และการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตาม รอยพ่อ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ ภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสประสบกา รณ์จริงที่เป็นต้นแบบสาธิตการพั ฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืนทฤษฎี ใหม่ตามแนวทางพระราชดำริและการท รงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเยาวชนทุกคนจะได้ลงมือเป็นเ กษตรกรจริงในทุกขั้นตอนเพื่อนำป ระสบการณ์มาพัฒนาและต่อยอดเข้ ากับการสร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกั บโจทย์ของการแข่งขันที่คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ก่อนการแข่งขันรอบสุดท้าย

ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะแ ละวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน กล่าวถึงการแข่งขันฯ ว่า “ปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมั ติมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ทั้งในวงการแพทย์ การศึกษา การเกษตร และระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ เอ็มเทค จึงได้ใช้เวทีการแข่งขันออกแบบแ ละสร้างหุ่นยนต์นี้ต่อเนื่องมาเ ป็นปีที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสและกระตุ้นให้เยา วชนไทยได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกั บเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากขึ้น ผู้เข้าแข่งขันจะได้มีโอกาสฝึกฝ นทักษะด้านการสร้างและออกแบบหุ่ นยนต์ การเขียนโปรแกรม และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมตลอด จนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะช่วยสร้ างและผลักดันให้เกิดบุคลากรทางด้ านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอั ตโนมัติที่มีคุณภาพและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประ เทศในอนาคต

สำหรับหัวข้อในปีนี้คือ รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแนวทางการจัดการเกษ ตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกรไทย โดยการเลือกจัดสรรพื้นที่ทำเกษต รอย่างเหมาะสม มีทั้งส่วนเพาะปลูกเพื่อการบริโ ภคและจำหน่าย ส่วนที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงสั ตว์ ส่วนกักเก็บน้ำเพื่อการใช้ภายใน ไร่นา ทำให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ ลดค่าใช้จ่าย เกื้อหนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นอย่างดี และยังนำของเสียหรือมูลของสัตว์ กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งใน รูปของปุ๋ย อาหารเลี้ยงสัตว์ และพลังงาน ผู้จัดฯ จึงคิดโจทย์ให้ผู้แข่งขันได้ระด มทักษะความสามารถมาใช้ในการสร้า งหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพและช่ วยส่งเสริมการเกษตรได้”

ด้าน ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกฎกติกาการแข่งขันในปีนี้ ว่า “เราได้จำลองปัญหาการเกษตรแบบพื้นที่ราบสูงจากจังหวัดน่านมาเป็น สนามแข่งขัน ซึ่งพื้นที่จะมีทั้งพื้นราบและร าบสูงเชิงเขามีปัญหาเรื่องการขน ส่งน้ำขึ้นไปทำการเพาะปลูก โดยปีนี้ผู้จัดฯ ได้พานักศึกษาไปสัมผัสพื้นที่จริ งมาเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการออ กแบบหุ่นยนต์ และเพื่อให้อิสระในการทำงานจึงไ ม่มีการกำหนดขนาดและจำนวนของหุ่ นยนต์ในแต่ละทีม เพื่อจะได้ออกแบบให้เหมาะกับภาร กิจต่างๆ โดยทุกทีมมีเวลาแข่งขันเพียง150 วินาที ที่จะต้องบังคับหุ่นยนต์ให้ไปกำ จัดวัชพืชในแปลงปลูกรวม 10 ต้น ก่อนจะลงมือปลูกต้นกล้าทั้งบนพื้นราบและเนินสูงอย่างน้อย 20 ต้น และต้องขนลูกปิงปอง ที่เป็นตัวแทนของน้ำจำนวนต้องสั มพันธ์กับต้นกล้าที่ปลูก ขึ้นไปเก็บไว้บนพื้นที่ด้านบนขอ งสนามซึ่งจำลองเป็นสระกักเก็บน้ำ   หลังจากนั้นทำปุ๋ยหมักจากวัชพืช ที่ถอนทิ้งร่วมกับมูลวัวที่อยู่ ในส่วนเลี้ยงสัตว์จึงจะเกิดคะแน น นอกจากนั้นอาจทำ Bingo เพื่อชัยชนะได้ด้วย โดยทีมใดสามารถกำจัดวัชพืชทั้งห มด ปลูกพืชบนพื้นราบและเนินอย่างน้ อย 20 ต้น และมีบนเนิน 3 ต้น เก็บลูกปิงปอง (น้ำจากแม่น้ำ) ไปไว้ในสระได้ 20 ลูก และทำปุ๋ยคอกได้สมบูรณ์ 1 ก้อน ได้ก่อนก็จะชนะคู่แข่งทันที ซึ่งความยากของการแข่งขันที่หุ่ นยนต์ต้องทำหลายอย่างในเวลาที่จำ กัด นักศึกษาที่เข้าแข่งขันต้องวางแ ผนการทำงาน รู้จักแบ่งหน้าที่ของทุกคนในทีม ออกแบบหุ่นให้สัมพันธ์กับการใช้ งาน และต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหวังว่าหลังจบจากกิจกรรมนี้ นักศึกษาจะนำประสบการณ์ ไปดัดแปลงและใช้งานจริงได้ในอนา คต และในอีก 5-10ปี เหล่านักศึกษาจากเวทีนี้จะไปเป็ นผู้ประกอบการใหม่ทางด้านการสร้ างหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรอย่างแท้ จริง ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย ต่อไป”

สำหรับทีมผู้ชนะเลิศในการแข่งขั น RDC 2017 ได้แก่ “ทีมฝนหลวง” ประกอบไปด้วย นายวิวัฒน์ ศิลารักษ์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล นายธัญญรัตน์ หงษ์คงคา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นางสาวฐิติมา สุขจิตร จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายมาซูวัน ดือเระ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายสุทิวัส ญาณชโลทร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งหมดจะเป็นตัวแทนประเทศไ ทยไปเข้าร่วม “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นย นต์ระดับนานาชาติ หรือ IDC RoBoCon 2017” ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6 – 19 สิงหาคม นี้ โดยมีประเทศที่เข้าร่วม คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ อียิปต์ เม็กซิโก และประเทศไทย

ด้านนายธัญญรัตน์ หงษ์คงคา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตัวแทนทีมผู้ชนะ กล่าวถึงชัยชนะในครั้งนี้ว่า ดีใจมากที่ชนะเพราะการทำงานร่วม กันเพื่อสร้างหุ่นนี้ขึ้นมา เราค่อนข้างพยายามกันมาก เพราะเป็นงานหนักและทุกคนต่างก็ เครียดกันทั้งสัปดาห์ก่อนการแข่ งขันรอบชิงชนะเลิศ แน่นอนว่ามันต้องมีปัญหา ติดขัดอะไรบ้าง แต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญห า ช่วยกันวางแผน ก็รู้สึกประทับใจที่ทีมเราถึงจุ ดนี้ ส่วนเทคนิคที่คิดว่าทำให้ทีมเรา ชนะนั้น ตนคิดว่า อยู่ที่คนบังคับ และ การวางหุ่นในแต่ละแพตเทิร์น เราต้องคิดให้ดีก่อนว่า เราวางหุ่นแบบนี้จะมีประโยชน์อย่ างไรให้ทำได้ง่าย เก็บได้เยอะ และเร็วที่สุด

“สำหรับการไปแข่งขันที่จีนในเดื อนสิงหาคมนี้ ผมคิดว่าคงเตรียมตัวทั้งในเรื่อ งภาษาอังกฤษ และทำการบ้านเรื่องแมคคานิกส์ที่เราจะใช้ในการสร้างหุ่น ที่จะช่วยซับพอร์ตทุกคนในทีมให้ ได้ดีที่สุด และผมจะพยายามเรียนเทคนิคของเพื่อนต่างชาติเพื่อนำมาประยุกต์สำห รับการเรียนออกแบบและสร้างหุ่นย นต์ต่อไปในอนาคต ก็ฝากเพื่อนๆคนไทยช่วยกันเชียร์ พวกเราด้วยนะครับ”นายธัญญรัตน์ กล่าว