ธุรกิจ เทคโนโลยี

Block Chain เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมสะดวกขึ้น

Home / IT News / Block Chain เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมสะดวกขึ้น

uiyo[

เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเราในทุกวันนี้ดำเนินธุรกิจได้โดยมีตัวกลาง หรือในการซื้อขายของเรารู้จักกันในชื่อว่า พ่อค้าคนกลาง หรือผู้ที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงให้การการซื้อและการขาย แน่นอนว่าการทำธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องมีกำไรโดยพ่อค้าคนกลางหรือตัวกลางนั้นได้กำไรจากส่วนต่างที่ผู้ซื้อยอมซื้อและผู้ขายยอมขายหรือที่เรียกว่า Spread ซึ่งบางครั้งอาจจะมีต้นทุนหรือส่วนต่างที่สูงเนื่องมาจากการผูกขาดบางอย่างในบางตลาด เป็นต้น

Block chain เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเดิมที่ต้องอาศัยคนกลางเป็นธุรกรรมแบบใหม่ที่ไม่ต้องอาศัยคนกลางทำให้หลายๆ ธุรกรรมดำเนินการได้รวดเร็วมากขึ้น หรือไปได้นอกกรอบมากขึ้น หรือประหยัดต้นทุนมากขึ้น

Blockchain-Image-e1443026321732

Block chain จะเข้ามาจัดการให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างเปิดเผย และเลือกผู้ซื้อผู้ขายที่ตนเองพอใจซึ่งทำให้เกิดความสบายใจทั้งผู้ซื้อผู้ขาย โดยผู้ขายเองจะต้องดำเนินการให้ดีที่สุด เพื่อทำให้ธุรกิจไปต่อได้ทำให้ผู้ซื้อได้ประโยชน์ในส่วนของการแข่งขันระหว่าง 10 รายนั้นไปในตัว และยังตัดพ่อค้าคนกลางที่อาจจะมีการเพิ่มกำไรจากการทำธุรกรรมเหล่านั้นทำให้ได้ต้นทุนที่ดีที่สุดไป โดย Block chain เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ที่ทำให้ block ของข้อมูลลิ้งค์ต่อไปยังทุกๆ คน

hjol'

แม้ว่าเทคโนโลยี Block chain จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่เริ่มเห็นสัญญาณการตื่นตัวจากหลายๆ บริษัททั้งที่อยู่และไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมทางเงิน ต่างให้ความสำคัญและเข้าไปสนับสนุนทางการเงิน หรือพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ร่วมกับบริษัท Start-up มากขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมทางการเงิน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็เริ่มตื่นตัว ในการออกกฎระเบียบหรือเกณฑ์การควบคุม คุ้มครองผู้บริโภคและผู้ลงทุนเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ ล้วนส่งผลดีต่อผู้บริโภคในที่สุด เพราะได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย และค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่ถูกลง…

 

เครดิตจาก นิตยสาร I-TEL ฉบับเดือนกันยายน 2016

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ www.mbookstore.com

ปก