Vivo X5Pro รวมพื้นที่ความจำเครื่องให้ลูกค้าได้แล้ว

Home / IT News, ข่าวมือถืออื่น ๆ / Vivo X5Pro รวมพื้นที่ความจำเครื่องให้ลูกค้าได้แล้ว

Vivo X5Pro จัดการอัพเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ โหมด MTP หรือโหมดการรวมระบบพื้นที่ความจำเครื่อง โดยทางศูนย์ Vivo เงื่อนไขในการอัพเกรดตามนี้นะครับ

Line-OA-+-Instagram-partition-X5Pro

1 ในกรณีที่เมนบอร์ดของลูกค้าอยู่ในสภาพดีไม่มีความชื้นหรือไม่ผ่านการตกกระแทกมา หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

2. ในกรณีที่ลูกค้าหมดประกันจากการโดนความชื้นหรือผ่านการตกกระแทกและได้ทำการเปลี่ยนเป็นอะไหล่ดีเรียบร้อยแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย

Vivo3. ในกรณีที่เมนบอร์ดของลูกค้าไม่ได้อยู่ในขอบเขตประกัน มีความชื้นหรือผ่านการตกกระแทกมา หากเกิดข้อผิดพลาด ในการอัพเกรดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

4. ในกรณีที่สมาร์ทโฟนของลูกค้าเคยผ่านการ ROOT มาแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ดหรือระบบภายใน ทางศูนย์บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ