สติกเกอร์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ แบบดุ๊กดิ๊ก!

Home / IT News / สติกเกอร์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ แบบดุ๊กดิ๊ก!

ในที่สุดวันนี้  สติกเกอร์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ที่ทางรัฐบาลจัดทำขึ้นแจกฟรีให้กับคนไทยด้วยทุนจัดทำ 7 ล้านบาท ก็ได้เผยโฉมออกมาให้เห็นแล้ว สติกเกอรฺ์ชุดนี้เป็นแบบดุ๊กดิ๊กไม่ใช่ภาพนิ่ง ใครที่รอคอยอยากโหลดมาใช้งานอดใจรอไว้ได้เลย เพราะจะเปิดให้โหลดในวันที่ 30 ธันวาคมนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยครับ

 ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
30 ธันวานี้มาโหลดกัน

 สติกเกอร์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

01

 

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทด

02

 

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

03

 

๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม

04

 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

05

 

๖. มีศิลธรรม รักษาความสัตย์

06

 

๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

07

 

๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย
ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

08

 

๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

09

 

๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10

 

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย
และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

11

 

๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

12

 

นอกจากนั้นยังมีสติกเกอร์สำหรับโอกาสต่างๆอีก 4 ลายได้แก่

 

สวัสดีปีใหม่

13

 

รับทราบ

14

 

อรุณสวัสดิ์

15

 

ราตรีสวัสดิ์

16

ที่มา : www.sti.or.th/