ครั้งแรกในประเทศไทย INET Bangkok 2013 !

Home / IT News / ครั้งแรกในประเทศไทย INET Bangkok 2013 !

INET Bangkok 2013
สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่: 7-8 มิถุนายน 2556

PR-1

งาน INET Bangkok 2013 จัดขึ้นโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร ที่มีส่วนในการร่วมพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ Internet Society (ISOC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการ ในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศและผลักดันให้เกิดการรวมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน โดยมุ่งหวังว่าผลจากการจัดงานจะเกิดกลุ่มเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ที่เข้มแข็ง และสามารถผลักดันให้เกิดการทำงานที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ขึ้นต่อไป

โดยงาน INET ที่ ISOC จัดนี้มีการเวียน จัดในหลายประเทศทั่วโลกมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1992 โดยจะเน้นในประเด็นการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆของ สังคม และผลักดันให้เกิดการตอบโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตทั้งในเชิงเทคนิค ธุรกิจ สังคม และนโยบาย

PR-2

งาน “INET Bangkok 2013” จะจัดขึ้นในหัวข้อ “Internet: The Power to Create” หรือ อินเทอร์เน็ต : พลังแห่งการ สร้างสรรค์ โดยมีทั้งส่วนที่เป็นการสัมมนาและนิทรรศการ ในส่วนการสัมมนา มี 4 เรื่อง ได้แก่ Technology Track, Innovation Track, iSociety Track, และ Future Track โดยมีคำอธิบาย Track โดยสังเขปดังต่อไปนี้

– Technology Track: นำเสนอประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง การนำเสนอของ Track นี้ จะชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว กับผลกระทบต่อการทำธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างหัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้ ได้แก่ IPv6, Cloud Computing Software Development, และ WebRTC
– Innovation Track: นำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะนวัตกรรมอันส่งผลต่อการเปลี่ยน แปลงของรูปแบบการใช้งานทั้งในระดับองค์กร และพฤติกรรมของผู้ใช้ในระดับปัจเจกบุคคล ตัวอย่างหัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้คือ Mobile-Commerce, E-Commerce, Cloud Computing, e-Government (Cloud), และ Smart Devices/ Systems
– i-Society Track: นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความท้าทาย และความกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมข้อมูลข่าวสาร และเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ตัวอย่างหัวข้อ การบรรยายสำหรับ Track นี้คือ Integrated Internet Development Strategies, Governance in the Age of the Internet and Free Trade Agreements (FTA), และ Digital Footprint
– Future Track: นำเสนอประเด็นใน เรื่องอนาคตของอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการลดช่องว่างด้านดิจิทัล และการวิจัยพัฒนาด้าน Cloud และ Big Data ตัวอย่าง หัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้คือ Rural Internet technologies และ Cloud and Big Data

Agenda: http://inetbangkok.in.th/?page_id=149

Speaker: http://inetbangkok.in.th/?page_id=46 ที่น่าสนใจ เช่น

– Dr. Stephen D. Crocker, Vinton G. Cerf 2 ใน 3 ผู้ก่อตั้งอินเตอร์เน็ต
– Prof. Dr. Kanchana Kanchanasut ผู้ริเริ่มอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
– Mr. Ruangroj “Krating” Poonpol, Senior Vice President – Products Division DTAC
– Mr. Pawoot Pongvitayapanu, Thai E-Commerce Association
– Ms. Pornthip Kongchun, Head of Marketing Google Thailand
– Mr. Thanapon Songput, Disaster Management Project Manager The Mirror Foundation เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inetbangkok.in.th/

300x250inet ติดตามข่าวสารผ่าน #inetbkk