นวัตกรรมการบริหารความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศตามกฏหมายไทยในภาคอุตสาหกรรม

Home / IT News / นวัตกรรมการบริหารความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศตามกฏหมายไทยในภาคอุตสาหกรรม

 

เนื่องด้วยในยุคสมัยปัจจุบัน จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการคุกคามผ่านระบบคอมพิวเตอร์มีมากทวีคูณ จึงทำให้หลากหลายองค์กรตื่นตัว และเริ่มมองหาแนวทางการพัฒนาการป้องกันระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น เหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน วัตถุประสงค์หลักของการจัดสัมมนา เพื่อให้ข้อมูล

 

และเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดเตรียมระบบสารสนเทศของโรงงานอุตสาหกรรมให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศและข้อมูลของโรงงาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเนื้อหาครอบคลุมถึงวิธีการใช้งานเทคโนโลยีอันทันสมัย

 

จัดการกับปัญหาภัยคุกคามต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์, การป้องกันข้อมูลอันเป็นความลับของโรงงานรั่วไหลสู่ภายนอก โดยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และการสัมมนานี้ยังกล่าวถึงวิธีการปรับปรุง และป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ให้เข้ากับพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเฉพาะข้อ 25 และ ข้อ 26 ที่กำหนดให้ทุกองค์กร รวมถึงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 

ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และหากผู้ประกอบการท่านใดใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ จะต้องระวางโทษไม่เกินห้าแสนบาท อย่างไรก็ตามจากการสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตเมื่อปี 2554 พบว่ามีประชาชนและองค์กรต่างๆ เพียง 0.98% เท่านั้นมีความรับรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเป็นอย่างดี

 

ดังนั้นเพื่อกระจายความรู้ที่ถูกต้อง และแนะแนวทางระบบการจัดการกับสื่อสารสนเทศที่ถูกวิธี ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนี้ขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ถนนรัชดา กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 12.00 น. พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วม)

 

กำหนดการเชิงวิชาการ หัวข้อ“นวัตกรรมการบริหารความปลอดภั

ของระบบสารสนเทศตามกฏหมายไทยในภาคอุตสาหกรรม”

 

เวลา เรื่อง ผู้บรรยาย
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน และรับประทานของว่าง
08.30 – 08.45 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอ๊คทีฟมีเดีย(ประเทศไทย) จำกัด
08.45 – 09.15 น. แผนแม่บทแห่งชาติ ICT ฉบับที่ 2 วิทยาการจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
Smart Thailand (2009 – 2012) และการสื่อสาร (ICT)
09.15 – 09.45 น. กฎหมายคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหาร วิทยากรจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI)
09.45 – 10.15 น. The Evolution of a one-stop security วิทยากรจาก ESET
10.15 – 10.45 น. Next Generation Firewall in no error
network environments ผู้ชำนาญการจาก Activemedia
10.45 – 11.15 น. โครงการ SME สินเชื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทรวมถึงธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ วิทยากรจาก SME Bank
11.15 – 12.00 น. จับฉลากลุ่นรับของรางวัล ประธานกล่าวปิดงาน