2 in 1 บัตรเครดิตเป็น USB ได้

2 in 1 บัตรเครดิตเป็น USB ได้

การใช้งานอุปกรณ์ USB เริ่มเป็นที่นิยมกันขึ้นเรื่อยๆ จนในวันนี้เราแทบจะเห็นอุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้งานพอร์ต USB ไปแล้ว และด้วยความนิยมขนาดนี้จึงมีผู้คิดใช้งาน USB เพื่อการจ่ายเงินแทนบัตรเครดิตขึ้นมา โดยบัตรในรูปแบบนี้เป็นผลงานของบริษัท Shinan Card ข้อดีของการใช้การ์ดแบบนี้คือการจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกหมายเลขบัตรโดยตรง แต่การจ่ายจะเป็นการยืนยันกับชิปในตัวการ์ดโดยตรง ทำให้มีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงมาก…