‘Rubik’s Cube’ เพื่อความปลอดภัย

Home / Gadget / ‘Rubik’s Cube’ เพื่อความปลอดภัย

เจ้าอุปกรณ์หน้าตาเหมือนของเล่นชิ้นนี้คือ Rubik’s Cube รักษาความปลอดภัยครับ


หลักการทำงานก็ง่ายๆ


คือ คุณจะต้องตั้งรูปแบบของ Rubik’s Cube ที่มีคุณคนเดียวที่รู้ (สีไหนอยู่ด้านไหน)


จากนั้นทุกครั้งเวลาจะ log in  เข้าคอมพิวเตอร์หรือ e-mail ของคุณ


คุณจะต้องทำให้เจ้า Rubik’s Cube  อยู่ในรูปแบบที่คุณตั้งไว้ คุณจึงจะเข้าไปได้


ดูน่าใช้งานดีมั้ยครับ – -“


 


ที่มา- www.gizmodo.com