Empty Memory พื้นที่อันว่างเปล่า

Home / Gadget / Empty Memory พื้นที่อันว่างเปล่า

 

Empty Memory –  ในบางครั้งการให้ความหมายของรูปแบบใดๆ จำต้องยกเหตุผลตรงข้ามขึ้นมาประกอบ เป็นการเล่าความลักษณะมุมกลับ ยกตัวอย่างรูปแบบสามัญที่เข้าใจตรงกันอยู่แล้ว  เฉกเช่น  Logical Art สตูดิโอ กับดีไซน์เนอร์ Yookyung Shin & Hanhsi Chen เต็มใจเสนอ Empty Memory พื้นที่อันว่างเปล่า USB Memory คอลเลคชั่น ฉุดสายตา ที่เชื่อแน่ว่าคุณต้องถามหา หน่วยความจำ และจุดเชื่อมต่อของมันอย่างแน่นอน!! คลิก

 

 

 

Source By trendland